top of page

ייעוץ אישי ככלי

מפגש 1.  הכרות וחוזה - בדיקת ציפיות וניסיון קודם,  חוזה לגבי  דרך                 הלמידה, הכרות בין המשתתפים, עם המנחה ועם מודל                     העבודה.

מפגש 2. היועץ כמכיל וכמעורר קתרזיס -  משמעות תיאורטית                  ומעשית, כלים ואימון בכתה.

מפגש 3.  היועץ כקטליזטור -  משמעות תיאורטית ומעשית,                       כלים ותרגול בכתה.

מפגשים 5– 4. היועץ כנותן תמיכה - משמעות תיאורטית                                  ומעשית, כלים ותרגול בכתה.

מפגש 6. היועץ כמאמן – התערבות קצרת מועד ומודל ייעוץ                      שוויוני: כיצד הם מסייעים למנהלים להעמיק יכולות                    לצמיחה אישית ופריצות דרך?  מעצימים את יכולתם                 להנהיג אחרים.

             יינתן ע"י הגב. אסתי נווה.

מפגש 7. היועץ כנותן מירשמים ומידע -  משמעות תיאורטית                    ומעשית, כלים ותרגול בכתה.

מפגש 8. היועץ כבוחן הנרטיב האישי –    אנו מרחיבים את                      הסיפור האישי ומסייעים לו לברוא 'סיפור מועדף',                        שהינו קונסטרוקטיבי לו ולארגון. הגישה מבוססת על                 תורת ההבניה החברתית, לפיה משמעות נוצרת                         באמצעות שיח חברתי.

מפגשים 9-11. היועץ כיוצר תובנה חדשה באמצעות העימות -                        משמעות תאורטית ומעשית, כלים ותרגול בכתה.

מפגש 12 ואחרון. סיכום הקורס - סיום וסיכום הקורס והתהליך                              הייעוצי.  כיצד ניתן עוד להשתפר

bottom of page